• Address: 106-7 Chunnan Road, Chunxi Town, Gaochun, Nanjing, Jiangsu, China 211300
  • Post: 816, No.99 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China 210005
  • Tel: +86-25-8371-9363
  • Fax: +86-25-8421-4930
  • Email: 101@energycochem.com
  • QQ: 2432281266